20°C bezchmurnie

Co zrobić, kiedy dług cię przerośnie? Rozmowa z Kamilem Dobiesem

Biznes, zrobić kiedy dług przerośnie Rozmowa Kamilem Dobiesem - zdjęcie, fotografia

Co zrobić w przypadku, gdy długi nie dają nam spać? Można skorzystać z drugiej szansy. Jak to zrobić? O tym opowiada profesjonalista - Kamil Dobies, Doradca Restrukturyzacyjny.

Oto Toruń: Czym jest upadłość konsumencka?

Doradca Restrukturyzacyjny, Kamil Dobies: To upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zgodnie z art. 2 Prawa Upadłościowego ma na celu umożliwić umorzenie zobowiązań upadłego, niewykonanych w postępowaniu upadłościowym, stąd bardzo często określana jest mianem "drugiej szansy".

Co powinien zrobić ktoś, kto zdecydował się na skorzystanie z „drugiej szansy”? Gdzie ma iść, jakie dokumenty przedstawić i komu?

Ktoś taki powinien przyjść do mnie (śmiech)a tak zupełnie serio to żeby starać się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej trzeba spełniać kilka warunków. Przede wszystkim należy być niewypłacalnym, czyli zalegać z zapłatą jakichś długów.

To znaczy, że każdy, kto nie zamierza spłacić swoich zobowiązań, może ogłosić, że jest niewypłacalny i upaść ?
Niewypłacalność nie polega na celowym unikaniu zapłaty wybranemu wierzycielowi, lecz na rzeczywistym braku możliwości spełnienia świadczenia. Poza tym należy sprawdzić, czy wobec nas nie zachodzą przesłanki negatywne ogłoszenia upadłości, czyli takie okoliczności, które spowodują oddalenie przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości. Sąd nie ogłosi naszej upadłości, jeżeli:
1. nasza niewypłacalność jest efektem naszego działania umyślnego, lub rażącego niedbalstwa;
2. postępowania upadłościowe prowadzone wobec nas w ostatnich 10 latach zostało umorzone z innych przyczyn niż na nasz wniosek;
3. uchylono plan spłaty z przyczyn opisanych w ustawie;
4. pomimo obowiązku, zaniechaliśmy zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie;
5. prawomocnie uznano naszą czynność za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli;
6. w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe, w którym umorzono całość lub część jego zobowiązań;
7.dane podane przez dłużnika we wniosku są niezgodne z prawdą, lub niezupełne;
Wystąpienie którejkolwiek z podanych powyżej przyczyn nie wyklucza jednak możliwości ogłoszenia upadłości. Ustawodawca przewidział bowiem możliwość zastosowania wyjątków od ustawy w sytuacjach, gdy jest to uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi. Tak więc w każdej sytuacji, gdy popadniemy w tarapaty finansowe i nie zrobiliśmy tego umyślnie, możemy starać się o umorzenie naszych długów, które jest zwieńczeniem postępowania upadłościowego.

Słowem najpierw zostaniemy sprawdzeni, czy ta upadłość nie została przez nas sprowokowana? No dobrze, ale jak to zrobić?

Wniosek o ogłoszenie upadłości można wypełnić samemu, pobierając go ze strony Ministerstwa Finansów lub zlecić np. licencjonowanemu doradcy restrukturyzacyjnemu. Można więc przyjść do mnie. Po ogłoszeniu upadłości doradca restrukturyzacyjny wyznaczony przez Sąd będzie pełnił w naszym postępowaniu funkcję syndyka. W celu napisania wniosku konieczne jest przygotowanie wielu dokumentów. Musimy zatem dołączyć umowy, wezwania do zapłaty i inne dokumenty potwierdzające istnienie długów. Bardzo ważne jest, żeby nie pominąć żadnego z wierzycieli, gdyż może to skutkować w pewnych okolicznościach brakiem umorzenia zatajonych długów. Poza tym musimy przygotować zestawienie posiadanego majątku, gdyż w ramach postępowania będzie on sprzedany przez syndyka. Kolejne dokumenty to zajęcia komornicze. Ogłoszenie upadłości dla konsumenta oznacza koniec egzekucji. Syndyk przejmuje obowiązki związane ze sprzedażą majątku, a uzyskaną kwotę podzieli pomiędzy wierzycieli. O naszej upadłości zostanie powiadomiony pracodawca, ZUS, urząd skarbowy oraz urząd pocztowy.

Jakie są bezpośrednie skutki takiej upadłości dla osoby, która się na to zdecyduje. jak wpłynie to na jego rodzinę, stan posiadania (majątek wspólny itp.)?

Ogłoszenie upadłości powoduje powstanie pomiędzy małżonkami rozdzielności majątkowej. Majątek posiadany przez Dłużnika zostanie sprzedany a uzyskane środki podzielone pomiędzy wierzycieli. Należy zauważyć, że cały wspólny majątek należący do małżonków wejdzie do masy upadłości. Ponadto istotny wpływ na sytuację finansową rodziny będzie miało zajęcie wynagrodzenia upadłego. Połowa wynagrodzenia będzie przekazywana do masy upadłości. Oczywiście kwoty wolne od zajęcia są przez syndyka honorowane.

Co się dzieje ze zobowiązaniami np. wobec banków?

Z dniem ogłoszenia upadłości wszystkie zobowiązania stają się natychmiast wymagalne, w tym również kredyty. Nie oznacza to jednak, że będą natychmiast spłacone. Wręcz przeciwnie. Od dnia ogłoszenia upadłości żadne długi, które powstały przed ogłoszeniem upadłości nie mogą być przez dłużnika spłacane. To syndyk decyduje, co, kiedy i zgodnie z którą procedurą zostanie zapłacone po akceptacji Sądu.

Co ze zobowiązaniami wobec urzędu skarbowego, ZUS-u?

W przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej zobowiązania w stosunku do Skarbu Państwa oraz ZUS nie stanowią istotnego problemu. Jeżeli są to zobowiązania z prowadzonej w przeszłości działalności gospodarczej, to podobnie jak inne zobowiązania podlegają zgłoszeniu na listę wierzytelności.

Czy ktoś kto zdecydował się na taki krok, będzie miał jeszcze jakąkolwiek szansę na kredyt w banku?

W trakcie postępowania konsument nie może zaciągać żadnych pożyczek. Jednak jak mówi sama nazwa "Druga szansa" po zakończeniu postępowania i umorzeniu długów można zacząć budować wszystko od nowa.

Kto odnosi największa korzyść z ogłoszenia upadłości konsumenckiej, wierzyciele czy dłużnik?

Postępowanie prowadzone wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej na pierwszym miejscu stawia oddłużenie Upadłego. Sama treść przepisu nie pozostawia żadnych wątpliwości. "Postępowanie uregulowane ustawą wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej należy prowadzić tak, aby umożliwić umorzenie zobowiązań upadłego niewykonanych w postępowaniu upadłościowym, a jeśli jest to możliwe, zaspokoić roszczenia wierzycieli w jak najwyższym stopniu.
Jak widać, zaspokojenie wierzycieli ma nastąpić w miarę możliwości.

Co by Pan poradził komuś, kto rozważa taki krok? Albo inaczej kto rzeczywiście powinien o tym poważnie pomyśleć i w jakiej sytuacji?

Jeżeli nie prowadzimy działalności gospodarczej, borykamy się z trudnościami finansowymi, nie starcza nam pieniędzy na spłatę pożyczek i kredytów, które już posiadamy i grozi nam egzekucja, to z pewnością powinniśmy poważnie rozważyć upadłość konsumencką. Zdecydowanie odradzam w takiej sytuacji zaciąganie kolejnych zobowiązań, bo prowadzi to wyłącznie do wpadnięcia w spiralę zadłużenia i pogłębia trudną sytuację dłużnika. Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości stwarza realną "drugą szansę". Podkreślam to określenie, gdyż ono najlepiej oddaje sens przepisów oraz intencje ustawodawcy.